Interviu: Eva Sánchez Martz – Dansul este o experiență totală (ro/en)

October 14, 2014   /   byCitadinul  / Categories :  Interviuri

Asociația Secția de Coregrafie organizează pe 18 octombrie, a doua ediție a competiției ALT Concurs Național de Coregrafie, un eveniment pentru coregrafi, dansatori și performeri tineri din România. Eva Sánchez Martz, dansatoare coregrafă şi directoare artistică din Barcelona va face parte din juriul #AltConcurs.

eva sanchez

Eva Sánchez Martz, creatoarea conceptului Acrodance va susţine de asemenea un solo performance alături de Eduardo Vallejo Pinto, precum şi două workshop-uri de dans adresate profesioniştilor respectiv amatorilor.

Toate detaliile despre evenimentul ce are loc la Bucureşti sunt disponibil pe www.altconcurs.ro şi facebook.com/pages/ALT-Concurs-National-de-Coregrafie.

Pe Eva o puteţi cunoaşte mai bine via www.evamartz.com

1. Înainte de orice, te rog să spui publicului român câteva cuvinte despre tine, cine este Eva Sánchez Martz?
Sunt o artistă stabilită în Barcelona. Îmi dedic viața coregrafiei și predării dansului, a limbajului acestuia. Sunt fondatoare a ACDN Production și Martz Contemporary Dance Company. Sunt co-producătoare a World Dance Movement şi în această perioadă predau la Institutul de Artă din Barcelona şi în acelaşi timp călătoresc pentru diferite proiecte de dans.

2. Care este locul pe care îl ocupă dansul în viaţa ta? Care este cel mai important lucru legat de dans?
Dansul mi-a ocupat mi-a acaparat de-a dreptul întreaga viață. Pentru mine cel mai important lucru, atunci când vine vorba de dans, este trăirea, pulsul.

3. Ai luat primele lecţii de dans la vârsta de 5 ani, apoi ai studiat pianul la Conservatorul Regal de Muzică din Madrid, iar la 18 ani ai ales dansul ca profesie. Ce s-a întâmplat, și cum au influenţat toţi aceşti ani de muzică modul în care te raportezi la dans ca experiență.

Am dansat si am cântat la pian toată copilăria după orele de şcoală, menirea mea era să fiu pianistă, dar cred că eram mai bună ca dansatoare, într-un final am descoperit mai multă libertate mişcându-mi întreg corpul meu decât deplasându-mi doar mâinile. Iubesc muzica si-mi place să o regăsesc prin intermediul sunetelor care mă conectează cu solul atunci când dansez.

sanchez4. Ai o abordare foarte eclectică atunci când vine vorba de dans, ai călătorit mult și presupun că ai experimentat mai multe tehnici si stiluri, ai putea să ne spui câteva lucruri despre munca ta, despre Acrodance.

Acrodance a fost doar o idee și o expresie care a pus alături două energii și experiențe diferite din viața mea. A devenit numele propriei mele companii în urmă cu 11 ani. Limbajul dansului meu este contemporan, rădăcina mea acrobatică este gimnastica, le-am lucrat atât separat, individual. Şi doar după o analiză a fiecăruia în parte, le-am combinat, și aşa a apărut Acrodance.

5. Nu pot să nu te întreb despre “călătoria” pe care ai făcut-o alături de Cirque du Soleil, ce a fost diferit comparativ cu ceea ce făcuseşi până atunci, și cum te-a schimbat/influenţat această experiență?

Cirque du Soleil a intrat pe neaşteptate în viaţa mea, nu îl căutam dar m-au găsit ei pe mine, şi a devenit una din călătoriile bune din viaţa mea. Din punctul meu de vedere, Cirque du Soleil mi-a dat o nouă perspectivă asupra problemelor de producție, este uimitor modul în care fac ei spectacolele și modul în care munca în echipă creează magia. Cred că din aceste două aspecte am învățat cel mai mult.

6 Ce vei pregăti şi pentru Workshop-urile care vor avea loc la Bucureşti la sfârşitul aceste săptămâni?
Workshop-ul meu va oferi o trecere prin repertoriul noului meu proiect de creație cu Martz Contemporary Dance Company, “Ce a mai rămas”. Vom vorbi despre viață, schimbări, șanse. “Ce a mai rămas” se referă la modul în care viața îţi schimbă propria structură în timp ce drumul vieţii te traversează. Despre cum trec secundele şi tu devii un altul. În cadrul workshop-ului aș dori să ofer dansatorilor experiența acestei transformări în trupurile și mințile lor.

7. Care ar fi motivul pentru care cineva ar trebui să încerce exeprienţa unui curs de dans. Ce ar putea să descopere?
Va descoperi o lume nouă, unii poate vor descoperi o pasiune, alții doar o experiență plăcută, dar toată lumea va vedea în faţă o încercare, o oportunitate şi opțiunea de a sări și zbura.

8. Ai studiat, de asemenea şi psihologia, am putea spune că există o legătură între dans și psihologie?

Toate primele mele piese aveau legătură directă cu problemele sociale actuale, acum încerc să realizez în creaţiile mele o călătorie prin intermediul unor dialoguri mai intime. Oricum, fiecare experienţă din dans, cu dansatori, are o adâncime, o dimensiune psihologică. Dansul este o experiență totală pentru ființa umană, mintea noastră este întotdeauna în legătură cu fiecare mișcare și fiecare respirație, este imposibil să treci peste această realitate. Atunci când dansatorii îndrăznesc să-îți arate cine sunt ei, atunci tu, coregraful, ai șansa de a crea ceva cu adevărat unic.

*********************

1. Hello. Please introduce yourself to the Romanian public, who is Eva Sánchez Martz?
I am an artist based in Barcelona. I dedicate my life to choreographing and teaching dance language. Founder of ACDN Production and Martz Contemporary Dance Company. I co-produce World Dance Movement and I am currently teaching at the Institute of the Arts of Barcelona while traveling for different dance projects.

2. What’s the dance’s place in your life? What is for you the most important thing about dancing?
Dance takes up my whole life. For me the most important thing about dancing is felling, the pulse.

3. You took the first dance class at the age of 5, but you studied piano at the Royal Conservatory of Music in Madrid, then in 18 years you chose dancing as a profession. What happened, and how did all these years of music influenced the way you relate to the dance experience.
I was dancing and playing piano my entire day after school, I was meant to be a pianist but I was better dancing I guess, and at the end e.s.I found more freedom moving my body than moving only my hands. I love music and I love to find it through the sounds that connect me with the ground while I dance.

4. You have a very eclectic approach when it comes to dance, you travelled a lot and I presume experienced several techniques and styles, could you please tell us a few things about your work, about Acrodance.
Acrodance was just an idea and expression that linked two different energies and experiences in my life. It became the name of my own producer company 11 years ago. My dance language is contemporary, my acrobatic root is gymnastic, I worked both separately and only after the individual research, I put both of them together and emerged Acrodance.

5. I can’t help asking about the journey you had on Cirque du Soleil’s side, what was different comparing with what you did before, and how did that experience change/influence you?
Cirque du Soleil came to my life unexpected, I was not looking for it, they found me and it became a good journey in my life. From my point of view, Cirque du Soleil gave me a new vision of the production issues, it is amazing how they make the shows and how the team work creates the magic. I think I learnt from this the most.

6. What do you prepare and plan for the workshops you will run in Bucharest this week?
My workshop will go through the repertoire of my new creation project with Martz Contemporary Dance Company, “What is left”. We are gonna talk about the life, the changes, the chances. “What is left” talks about how life changes your own structure while it is crossing yourself by its path. How the seconds run and you become different. During the workshop I would like to offer the dancers the experience of this movement into their bodies and minds.

7. Why should someone who never danced (never took a dancing class) tries that experience? What could she or he discover?
This person will discover a new world, maybe someone could find a passion, others just a good experience, but everyone will see the cliff in front of them having the option to jump and fly.

8. You also studied psychology, could we say there is any connection between dancing and psychology?
All my first pieces weres directly connected with current social issues, now I am traveling through more intimate dialogues in my creations. Anyhow, every research with the dancers has a psychological depth. Dancing is a global experience for the human being, our mind is always connected with each move and each breath, avoiding this fact is impossible. When the dancers dare to show you who they are, then you, as a choreographer, have the chance to create something truly unique.

0 comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.