Interviu cu 9 Fake Reasons – doza de metal din Paris (ro/engl)

September 11, 2014   /   byCitadinul  / Categories :  Interviuri

9 Fake Reasons sunt din Paris şi cântă alternative metal. Albumul lor de debut, Days of Downfall a fost lansat la Dooweet Records în luna mai a acestui an. Interviul cu 9 Fake Reasons este şi începutul colaborării mele cu casa de discuri din Paris.

site 9FR-PromoPic

Trupa s-a format în 2011, primul lor E.P. lansat un an mai târziu a oferit primele indicii cu privire la stilul pe care îl vor aborda. Au urmat alte două single-uri, Hate After Confusion şi Outbreak şi mai ales o mulţime de concerte, asta înainte de lansarea albumului de debut.

9 Fake Reasons, sau 9FR sunt: Yann Brunel (baterie). Victor Lecoeur (chitară), Jay Goncalves (bass) şi Charles Mulder (voce, chitară).

Acestea fiind spuse, vă las cu 9FR, cu un interviu interesant şi mai multe videoclipuri.

facebook.com/ninefakereasons
www.9fakereasons.com
dooweet-records.com

 

1. Salut 9FR! Înainte de orice, spuneţi-ne cum aţi ales numele trupei. Ce înseamnă 9 Fake Reasons?
Hi! Ei bine, noi cântasem în mai multe trupe de-a lungul timpului aşa că ne-am pus o întrebare simplă: De ce să înfiinţăm o trupă nouă? Au existat o mulțime de răspunsuri la această întrebare și în timpul acestei discuții am găsit o mulțime de motive stupide sau false pentru a face acest lucru. Am constatat că «Fake Reasons» ar putea fi un nume tare de trupă, dar mai lipsea ceva. Ne-am uitat după semnificația numerelor, și definiţia lui 9 ne-a atras atenția, pentru că erau ataaât de multe false motive să alegem acest număr, de exemplu: “9 este numărul atomic al fluor-ului» de câte ori veţi avea ocazia să citiţi asta într-un interviu?

2. Sunteţi o trupă de metal alternativ. Este această “definiție” corectă, s-a schimbat stilul vostru din 2011 şi până acum?
Această definiție este absolut corectă. Muzica noastră are o mulțime influențe de la rock la metal, și e un pic mai mult metal decât rock, dar nu vrem să fie prinşi în “capcana stilului muzical”. Din 2011 stilul nostru nu s-a schimbat, dar a crescut, iar acum este mai matur, am găsit modul în care dorim să ne cântăm muzica.

3. Aţi ales să cântaţi în limba engleză, de ce? Aveţi deja, sau credeţi că veţi avea într-o zi, şi cântece în limba franceză?
În realitate, nu ne-am gândit niciodată să cântăm sau să scriem cântece în franceză pentru că am vrut ca muzica noastră să ajungă la cât mai mulţi oameni. Acum nu avem nici un cântec în franceză. Dar cine știe, în viitor, poate vom scrie şi o astfel de piesă.

4. Primul album: “Days of downfall” a fost lansat in mai 2014. Spuneţi-mi vă rog câteva lucruri despre album, despre cum a fost primit de public și de presă.
Albumul vorbeşte despre lunga coborâre în iad a unui mic gangster care pierde tot ceea ce are. El nu are nimic altceva decât gaşca, oamenii lui. “Days of downfall ” povesteşte despre diferitele etape prin care trece personajul principal: de la viața lui normală, la o viață întunecată și violentă și până la moarte sa. Este o poveste în care dragostea și prietenia se întâlnesc cu moartea și nebunia.

Jurnaliștii cărora le place stilul nostru muzical, precum și publicul, au apreciat albumul, chiar dacă în Franța este de preferat vii din străinătate pentru a avea succes!

5. Unde vă simţiţi mai confortabil, pe scenă sau în studio, de ce?
Nu putem spune că ne-am simţi mai confortablin într-o parte sau în cealaltă! Pentru noi, a fi pe scenă sau în studio sunt două senzaţii complet diferite dar complementare.

În studio, e un moment excelent în care putem schimba şi împărtăşi idei, în care putem încerca lucruri, discutăm despre senzaţiile şi impresiile legate de fiecare piesă. E un moment foarte plăcut și “studios”.

Pe scenă mergem ca să împărtăşim cu publicul muzica și pasiunea noastră cu publicul și să dăm tot ce avem mai bun din noi înșine într-un show cât mai exploziv cu putinţă.

6. Pentru voi muzica este un hobby sau o muncă cu normă întreagă? Cum ați defini “succesul” pentru o trupă?
Pentru noi este o muncă cu normă întreagă și din 2011, am lucrat foarte mult! “Days of downfaall”, este rezultatul acestor doi ani de muncă.

Definiţia succesului este pentru noi: o sală plină de oameni care așteaptă cu nerăbdare primele noastre note.

7 Care sunt trupele care v-au inspirat cel mai mult?
Fiecare dintre noi are diferite surse de inspirație:

Charles (voce / chitară): Rammstein, Slikpnot, Grip Inc, Sepultura, Machinehead, Type O Negative și foarte multe altele!

Yann (tobe): Korn, Nirvana și Metallica sunt trupele care m-au inspirat.

Victor (chitara): “pasiunea mea enormă pentru Pantera, Satriani încă din prima zi, Malmsteen, Devin Townsend recent (tipul ăsta …)

Jay (Bass): Am fost influențat de Jaco Pastorius, Lamb of God, Red Hot Chili Peppers, şi multe altele ..

8 Vă rog să-mi spuneți câteva lucruri despre scena alternativă / metal din Franța.
Scena de alternative metal e în creştere, în timp ce întreaga scenă de metal e cu adevărat sănătoasă și dinamică. Din punctul nostru de vedere, scena franceză de metal este orientată mai mult spre genurile extreme de metal, deoarece media franceză pare a avea o pasiune pentru ele. Dar publicul este pregătit și așteaptă o scenă alternativă puternică.

9 Ce faceţi atunci când nu sunteţi în studio sau pe scena? Ați putea să-ne recomandaţi o carte sau un film care v-a plăcut în ultima vreme?

Charles: Nu obişnuiesc să citesc, dar sunt înnebunit după cinema, emisiuni TV și, de asemenea, jocuri video. Cele mai recente lucruri care le-aş putea recomanda – două emisiuni TV: Penny Dreadfull şi Salem, și un joc video: Outlast.

Victor: Voi recomanda Fundația lui Asimov, sau saga Dune. Sau veniţi să jucăm pe PC-FPS jocuri ca Payday 2.

Yann: Când nu pe scenă îmi place să călătorească și să stau cu prietenii. Nu-mi place să citesc și dacă ar fi să vă recomand un film, acesta e “Only God forgives».

Jay: Voi recomanda filmul “God Bless America” și “Les arcanes du chaos” de Maxime Chattam pentru carte.

10. Care sunt planurile voastre pentru următoarele câteva luni, concerte, lucraţi la un nou material?
Avem o mulțime de planuri pentru 9FR! În primul rând vom filma încă un videoclip și sperăm ca acesta să fie lansat spre sfârşitul lui septembrie. Stabilim noi date de concert în Franţa şi încercăm chiar şi în alte țări, deoarece, pentru moment, nu am avut ocazia de a cânta în afara Franței. Și da, lucrăm la al doilea album, care va fi lansat probabil anul viitor!


*********************************

1. Hello 9FR, first of all I would like to know how did you choose the name of the band. What does 9 Fake Reasons mean?
Hi! Well, we’ve played in many different bands before and we asked ourselves a simple question : Why forming another band ? there were a lot of answers to this question, and during that discussion we found a lot of silly or fake reasons to do it. We found that « Fake Reasons » could be a great name band but there was something missing. We looked after the signification of the numbers, and the definition of the 9 caught our attention, because it had sooooo many fake reasons to choose this one, for exemple : “9 is the atomic number of fluorine » . How many times in an interview will you read this ?

2. You are an alternative metal band. Is that “definition” correct, did your style change since 2011 untill now?
That definition is absolutely correct. Our music has a lot influences coming from rock to metal, and it’s a little bit more metal than rock but we don’t want to be trapped in the “musical style trap”. Since 2011 our style has not changed but has grown up, and it’s now more mature, we found the way we want to play our music.

3. You chose to sing in English, why? Do you have, or think will have one day, some songs in french?
In fact we never thought about singing in french or writing a song in french because we wanted to share our music with as many people as possible. Today we don’t have song in french. But who knows, in the future, maybe that one will be written.

4. The first album: “Days of downfall” was released in May 2014. Please tell us a few things about the album and how it was received by the public and the press.
The album tells the long descent into hell of a small gangster which loses all that it has. He does not have more than his gang. ” Days of downfall ” tells the various phases by which the main character passes: from his normal life, to a dark and violent life and up to its death. It is a story where love and friendship meet death and madness.

Journalists who like our music style as well as the public, both enjoyed the album, even if in France it’s preferable to come from abroad to meet success!

5. Where do you feel more confortable, on the stage or in the studio, why?
We’re not more comfortable on one or another ! For us, being on stage or in studio are completely different, but complementary, sensations.

In studio, it’s a great time for us to share our ideas, to try things, to discuss about the kind of feelings in each song. it’s a very pleasant and studious moment.

Back on stage, we’re here to share our music and passion with the public and giving the best of ourselves in a, as explosive as we can, show.

6. For you music is a hobby or a full time job? How would you describe the “success” of a band?

For us, it’s a full time job, and since 2011, we worked a lot ! “Days of downfall”, is the result of these two years of work.

For us the success definition of the success is : a full stage of people waiting for the first music note of your opening

7. Which are the bands that inspired you the most?
Each one of us has different sources of inspiration :
Charles (Vocals/Guitar) : Rammstein, Slikpnot, Grip inc, Sepultura, MachineHead, Type o Negative and so much more !
Yann (Drums) : Korn, Nirvana and Metallica are the bands that inspired me to create.

Victor (Lead guitar) : ‘m a huge Pantera fan, Satriani from day one, Malmsteen, Devin Townsend recently (this fucking guy…)

Jay (Bass): I was influenced by Jaco Pastorius, Lamb of God, Red Hot Chili Peppers, and many more..

8. Please tell me a few things about the alternative / metal scene from France
The alternative metal part is growing, while the whole metal scene is really healthy and dynamic. From our point of view, the French metal scene is more oriented to the extreme kind of metal because the french medias are fond about it. But the public is ready and waiting for a stronger alternative scene.

9. What do you guys do when you’re not in the studio, or onstage? Could you recommend me a book or a movie you liked lately?
Charles : i don’t use to read, but i’m crazy about cinema, TV Shows and also Video Games. The latest things that i could recommend : two TV Shows : Penny Dreadfull and Salem, and one video Game : Outlast

Victor : I’ll recommend Foundation from Asimov, or the Dune saga. Or come and play on a PC-FPS game like Payday 2.

Yann : When i m not on stage i like to travel and stay with my friend.i don t like reading and if i could recommend you a movie, it will be “only god forgive ».

Jay : I’ll recommend “God bless America” for the movie and “Les arcanes du chaos” by Maxime Chattam for the book.

10. What are your plans for the next few months, any concerts, do you work with a new material?
A lot of plans for 9FR ! First we’re going to film another video clip and we hope it to be released on lately september We’re actually booking concerts in France and we’re actually trying to reach other countries because for the moment we had the chance to perform outside France.

And yes, we’re working on the second album, which will probably be realeased next year!

0 comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.